การแสดงผล

+
-

สนพ.แพร่ ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ธ.ค. 2565 10:51:09

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่