การแสดงผล

+
-

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรม

18 มิ.ย. 2567 13:48:10

...
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 9/2567 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร