การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเเละพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรเเละพระมหาโมคคัลลานะ

27 ก.พ. 2567 16:33:42

...

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเเละพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรเเละพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ