ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์(-) 18 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
98 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
99 การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
100 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
101 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
102 การประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
103 การมัดหมี่ผ้าไหม 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
104 การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
105 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
106 การทำขนมฟิวชั่น(-) 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
107 การนวดอโรมา 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
108 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
109 การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
110 ระบบ IoT ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
111 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
112 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
113 ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
114 การควบคุมรถยกสินค้าผ่านสังคมคาร์บอนต่ำ 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
115 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
116 การสร้างการบริการที่ประทับใจ(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
117 การขับขี่รถขุดมืออาชีพ 18 ปกติ 17 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
118 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2567 21 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
119 การนวดหินร้อน(เฉพาะผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 30 ปกติ 20 กรกฎาคม 2567 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
120 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 24 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร