ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เป็นการฝึกอบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด