การแสดงผล

+
-

การจัดประชุมชี้แจงและการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2567

10 ม.ค. 2567 14:46:19

...

วันที่ 10 ม.ค. 67 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบหมาย จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2567 โดยมีผู้แทนของหัวหน้าส่วนราชการจาก จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมชี้แจงฯ ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงฯ จำนวน 33 คน และมีผู้ปกครองพร้อมครูแนะแนว รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์