การแสดงผล

+
-

การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 3

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพิ่มทักษะด้านอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล สร้างโอกาสทางรายได้ผ่านเทคโนโลยี รุ่นที่ 3