การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 258
26 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 258
27 การฝึกตามความสามารถ Competency-based Training 639
28 การบริการการพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเข้าทำงาน/ยกระดับฝีมือ/ฝึกเสริมทักษะ/ทดสอบมาตรฐาน 447
29 แผ่นพับบริการฝึกอบรมตามภารกิจ/ทดสอบมาตรฐาน 447
30 แผ่นพับแนะนำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 365
31 แนะนำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 780
32 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 4,645
33 ใบสมัครวิทยากรนอก 456
34 ใบสมัครฝึกอบรมใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ 807
35 ใบสมัครฝึกอบรม 1,085