การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 235
26 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 235
27 การฝึกตามความสามารถ Competency-based Training 611
28 การบริการการพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเข้าทำงาน/ยกระดับฝีมือ/ฝึกเสริมทักษะ/ทดสอบมาตรฐาน 427
29 แผ่นพับบริการฝึกอบรมตามภารกิจ/ทดสอบมาตรฐาน 425
30 แผ่นพับแนะนำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 344
31 แนะนำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 753
32 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 4,402
33 ใบสมัครวิทยากรนอก 436
34 ใบสมัครฝึกอบรมใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ 778
35 ใบสมัครฝึกอบรม 1,055