การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำรับรองเป็นองค์กรอาชีพ 281
14 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการยื่นคำขอบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 299
15 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 276
16 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 516
17 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 229
18 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินความรู้ความสามารถ 268
19 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 473
20 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกสมุดประจำตัวและการบันทึกข้อมูล 236
21 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพเสริม 254
22 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 387
23 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน_ในสถาบัน_ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 243
24 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ