การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำรับรองเป็นองค์กรอาชีพ 318
14 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการยื่นคำขอบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 334
15 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 309
16 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 548
17 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 257
18 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินความรู้ความสามารถ 303
19 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 507
20 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกสมุดประจำตัวและการบันทึกข้อมูล 261
21 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพเสริม 281
22 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 422
23 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน_ในสถาบัน_ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 273
24 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ