การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน “การประดิษฐ์ตุง โคมไฟ ล้านนา” ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์

26 ม.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประดิษฐ์ตุง โคมไฟ ล้านนา ให้แก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์   จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 25 - 27  มกราคม 2565 จำนวน 18 ชั่วโมง เพื่อให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
            นายอนุชา ละอองพันธ์ กล่าวว่าการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมตามโครงการร้อยใจรักษ์ ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้สนับสนุน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการแล้วหนึ่งรุ่น ให้แก่บ้านหล่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และได้กำหนดแผนการฝึกอบรมแล้วเสร็จทั้งสองรุ่นภายในเดือนมกราคม 2565 ในการฝึกอบรมเน้นงานด้านการปฏิบัติ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัย มุ่งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การพัฒนาลิตภัณฑ์ในสาขาที่ฝึกอบรม ตลอดจนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่ความยั่งยืน คาดว่าผลหลังจาการฝึกอบรมส่งผลให้แรงงานมีอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป