การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา แนะแนวอาชีพฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

17 ก.พ. 2567 08:58:45

...
...
...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายแนะแนวอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์นำผู้เสพยาเสพติดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของสารเสพติด ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2

          ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เป็นหน่วยงานภารรัฐ บริการประชาชนด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้แก่แรงงานใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนการยกระดับฝีมือแรงงานภายในสถานประกอบกิจการ ที่มีความรู้อยู่เดิมแล้วเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้ทันกับเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ การแนะแนวอาชีพดังกล่าว โดยนายวรากร ศรีกันไชย ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค ได้ให้การแนะแนวอาชีพ แนวทางการติดต่อประสานสานเข้ารับการฝึกอบรม ตรงกับความต้องการของแรงงาน สร้างความเข้าใจ ทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เยาวชนมีงานทำ มีรายได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยราชการกับประชาชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวที่ยั่งยืนต่อไป