การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

15 ก.พ. 2567 11:46:24

...
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นำทีมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงทาสีรั้ว ป้าย อาคาร ภายในสำนักงานให้สดใสและสะอาดตา เพื่อรวมพลังสามัคคีเสริมสร้างนิสัยความร่วมมือร่วมใจสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร และปรับทัศนียภาพที่ดีโดยรอบสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการ
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม 5ส ขึ้น เพื่อเป็นการสะสาง ทำความสะอาด และจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆ เพื่อสะดวก ให้พื้นที่ใช้สอยในความดูแลของอาคาร มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละออง เชื้อโรค และสร้างนิสัยการจัดเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา