การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา

6 ก.พ. 2567 16:03:48

...
...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การรับรองความรู้ความสามารถ งานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แลที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป