การแสดงผล

+
-

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพังงา

7 มี.ค. 2567 16:47:35

...
...
...
...
...
...

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพังงา (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพังงา พ.ศ. 2567 - 2570 ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน