การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม Excel Advance

รับสมัครกลุ่มแรงงานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม Excel Advance ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2564