การแสดงผล

+
-

ผอ.สพร.23 ปัตตานี ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

8 ก.ย. 2564 14:05:33

...
...
...
...
...
...
...
...

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30.น. ณ ห้องประชุมยาทิพย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 33 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบการประเมินที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ชี้แจงและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบตัวชี้วัดของหน่วยงานและกรอบการประเมินรายบุคคล  กำชับให้เจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง คุ้มค่า และมีการตรวจสอบกำกับดูแล ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง  ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสำหรับรอบการประเมิน ที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และหารือข้อราชการอื่นๆ