การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรม ทดสอบ และประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

27 ก.ย. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ส.ค. 2564

ประชุมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายงาน

13 ก.ค. 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ เผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยึดถือระเบียบในการปฏิบัติงาน

7 ก.ค. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิ.ย. 2564

ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มี.ค. 2564

ประชุมถ่ายทอดข้อสั่งการของอธิบดีจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คร้้งที่ 2/2564

18 มี.ค. 2564

พิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

8 มี.ค. 2564

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง

17 ก.พ. 2564