การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

25 พ.ย. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 ต.ค. 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ภายใต้โครงการ PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปี 2564

25 ต.ค. 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564

20 ต.ค. 2564

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปี 2565

7 ต.ค. 2564

เปิดอบรม ทดสอบ และประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

27 ก.ย. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ส.ค. 2564

ประชุมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายงาน

13 ก.ค. 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ เผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยึดถือระเบียบในการปฏิบัติงาน

7 ก.ค. 2564