การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

25 พ.ย. 2564 09:40:04

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขะแยง