การแสดงผล

+
-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ภายใต้โครงการ PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปี 2564

25 ต.ค. 2564 10:03:38

...
...
...
25 ตุลาคม 2564 นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปี 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ภายใต้โครงการ PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือช่างให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี