การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

17 ก.พ. 2563

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.dsd.go.th/Nonthaburi หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 - 190 - 5731 - 3 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ