การแสดงผล

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ เตรียมพร้อมเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ

22 ก.พ. 2567 14:32:32

...
...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  (สพร.26 นบ.) เผยว่า ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือ ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2567 สพร.26 นบ. ได้ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมทักษะ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

โดยในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนจากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนวัดมะเดื่อ โรงเรียนวัดไทรม้า โรงเรียนบางระโหง รวม 16 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะนำโครงการฯ หลักสูตรฝึกอบรม อาทิ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และเยี่ยมชมอาคารฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน มีระยะเวลาการฝึกใน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ 2 - 4 เดือน และ ฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1- 2 เดือน เมื่อฝึกเสร็จจะส่งต่อให้กับกรมการจัดหางาน เพื่อหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อไป