การแสดงผล

+
-

ประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดนนทบุรี(กพร.ปจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 1/2567

21 ก.พ. 2567 15:58:07

...
...
...
...
...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดนนทบุรี(กพร.ปจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 1/2567  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566–2567  

สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรีตามระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด(กพร.ปจ.นททบุรี)  และร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566-2570)  ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ  รวม 6 อุตสาหกรรม  

โดยมีนายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี อนุกรรมการและเลขานุการฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี