การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง/สมุดประจำตัว/และการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1,092
38 งบทดลอง ก.ย. 63 527
39 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,015
40 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ปี 62 411
41 คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการฯ (คร.๒๕) 681
42 แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการฯ (คร.๒๔) 622
43 แบบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (คร.๒๓) 608
44 คร.๒๒ 483
45 ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๒๑) 361
46 คำขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน (คร.๒๐) 316
47 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๑๙) 368
48 คำขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๑๘) 407