การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 217
26 ใบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 595
27 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 866
28 คำขอมีหนังสือประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (แบบ คร. 4) 862
29 ประกาศเจตจำนงสุจริต 289
30 ประกาศนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 266
31 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 452
32 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 723
33 คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 313
34 แผนพัฒนากำลังคนปี 2564 ปรับปรุง เม.ย.64 1,221
35 มาตรการและแนวปฏิบัติในการร้องเรียนของกรม 257
36 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 321