การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 360
14 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 624
15 คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 222
16 แผนพัฒนากำลังคนปี 2564 ปรับปรุง เม.ย.64 897
17 มาตรการและแนวปฏิบัติในการร้องเรียนของกรม 192
18 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 236
19 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง/สมุดประจำตัว/และการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 826
20 งบทดลอง ก.ย. 63 391
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 810
22 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ปี 62 333
23 คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการฯ (คร.๒๕) 622
24 แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการฯ (คร.๒๔) 547