การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

23 พ.ย. 2565 15:22:28

...
...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขั้นตอน  และพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการฯ มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับตำแหน่งงานว่างและความต้องการของตลาดแรงงานภายในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย