การแสดงผล

+
-

เลขา กพร.ปจ. แจ้งผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2/ 2565

8 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

            วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (เลขา กพร.ปจ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2565  โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณตลอดร่วมกันพิจารณาข้อมูลด้านแรงงานในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในภาพรวมของจังหวัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย