การแสดงผล

+
-

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย ประจำแงบประมาณ พ.ศ.2567

22 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...

22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย ประจำแงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาการดำเนินดารตามเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA รายหมวด/PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในขั้นตอนที่ 2 และมอบหมายภารกิจส่วนราชการ โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย