การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการบ้านสวย เมืองงาม “ หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ริมฝั่งโขง”

22 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...

21 กุมภาพันธ์ 2567  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการบ้านสวย เมืองงาม “ หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ริมฝั่งโขง”  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์และจุดยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ถนน โดยรอบหน่วยงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย