การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

13 ม.ค. 2566

หารือแนวทางการติดตาม ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ชั้นบังคับคดี)

13 ม.ค. 2566

หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ

13 ม.ค. 2566

ประสานงานการฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

13 ม.ค. 2566

ประสานงานการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

13 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

13 ม.ค. 2566

หารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 ม.ค. 2566

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ

13 ม.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

9 ม.ค. 2566