การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

13 ก.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2565

12 ก.ย. 2565

ปิดการฝึกอบรม ตามโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

9 ก.ย. 2565

ปิดฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี

9 ก.ย. 2565

ตรวจให้คำแนะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

9 ก.ย. 2565

เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ก.ย. 2565

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองบัวลำภู

7 ก.ย. 2565

ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

7 ก.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

7 ก.ย. 2565