การแสดงผล

+
-

จัดซื้อจัดจ้าง

3 ธ.ค. 2563

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ประจำปี่ 2564