การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2564 05/11/2564
ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2564 05/11/2564
งบทดลอง เดือนกันยายน 2564 11/10/2564
ผลการเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2564 11/10/2564
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 06/09/2564
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกคุณธรรม 06/09/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการการทุจริตประพฤติมิชอบ 06/09/2564
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ครั้งที่ 2 06/09/2564
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ครั้งที่ 1 06/09/2564
การสร้างการรับรู้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 06/09/2564
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06/09/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06/09/2564