การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 144
2 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 136
3 แนวปฏิบัติการร้องเรียนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,140
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือผู้พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 821
5 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู้ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2562 1,495
6 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร 659
7 บันทึกบททดลอง งบประมาณ ประจำเดือน ส.ค.60 4,087
8 แบบฟอร์มใบสมัครวิทยากรภายนอก 1,080
9 รายงานเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 4,547
10 เผยแพร่บททดลองประจำเดือน 3,516
11 ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
12 บทความ-การควบคุมอาชีพที่มีลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ