การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

29 พ.ย. 2565 18:19:21

...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 1 สาขาช่างไม้เครื่องเรือน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รุ่นที่ 2 สาขาการทำเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รุ่นที่ 3 สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และรุ่นที่ 4 สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บ้านตันหยง ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส