การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2 มิ.ย. 2565 14:59:38

...
...
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายประทีปนุ่นชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกโดยมีเจตนารมย์ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในสาขาอาชีพต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้มีความสามารถมีทักษะประสบการณ์และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเช่นอาทิ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การเย็บจักรอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ผู้ประกอบอาหารไทย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก