ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1250
14 1646713939480.jpg 463
15 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 834
16 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 719
17 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 608
18 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 197
19 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1708
20 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2170
21 เกษตรไทย_5.pdf 1894
22 Trade War_edited _6.pdf 2507
23 FW Youth_4.pdf 912
24 Blockchain_7.pdf 2152