การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

13 ต.ค. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

13 ต.ค. 2564

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ,ทดสอบฯ , ประเมิณ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ก.ย. 2564

การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

8 ก.ย. 2564

ประกาศรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

3 ก.ย. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

2 ก.ย. 2564

รับเงินประกันสัญญาคืน

18 ส.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

4 ส.ค. 2564

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ก.ค. 2564