การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จับมือ ว.อาชีวคึกษานครศรีฯ เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

16 ก.ค. 2566

สพร.22 นครศรีฯ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาทากิน) ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

3 ก.ค. 2566

สพร.22 นครศรีฯ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลนครินทร์)

3 ก.ค. 2566

นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2570 ครั้งที่ 1/2566

30 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดพิธีมัชฌิมนิเทศผู้เข้าฝึกอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

30 มิ.ย. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป

23 มิ.ย. 2566

สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 มิ.ย. 2566

สพร.22 นครศรีฯ มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานมีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

20 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ออกหน่วยบริการประชาชน

20 มิ.ย. 2566