การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจความพร้อม เพื่อพิจารณาการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

22 พ.ค. 2566

สพร.๒๒ นครศรีธรรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำการกิน)

15 พ.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566

12 พ.ค. 2566

กิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาวัดป่าห้วยพระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

3 พ.ค. 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ค. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

27 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะสถานประกอบกิจการให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

5 ต.ค. 2565

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

5 ต.ค. 2565

ดำเนินการโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2/2565

5 ต.ค. 2565