การแสดงผล

+
-

ดำเนินการโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2/2565

5 ต.ค. 2565 11:02:59

...
...
...

สพร.22 นครศรีฯ ดำเนินการโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2/2565 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพหรมคีรี ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนผู้เข้าฝึกทั้งหมด 26 คน