การแสดงผล

+
-

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรช่างอเนกประสงค์

29 ก.พ. 2567 14:30:02

...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรช่างอเนกประสงค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรม ฝึกอบรมช่างชุมชนหรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (โครงการงบจังหวัด) ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ และบ้านเรือนประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นช่างชุมชน ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป จำนวน20 คน ในการนี้ นายสงวนพงศ์   พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว