การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

30 พ.ย. 2566 00:00:00

...
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบุคคลทั่วไป จำนวนผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน ทั้งหมด 23 คน ณ โรงฝึกงานกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยผู้ผ่านการทดสอบฯ จะเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ต่อไป