การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

14 ธ.ค. 2559

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรังปรุงสิ่งก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  8 นครสวรรค์ 

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้งในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,938,000.- บาท