ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ผู้ประกอบอาหารไทย 4 6 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 11 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
3 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 13 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 8 13 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 4 14 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 18 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 เม.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
8 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 15 9 เม.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 24 เม.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
11 ISO 9606-1 111 P FW FM1 1 10 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 21 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 23 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 30 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
15 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 2 25 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
16 ISO 9606-1 135 P FW FM1 1 29 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร