การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 การขออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 238
38 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 194
39 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) และกรณีต่ออายุ 180
40 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 218
41 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน หรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน กรณีชำรุดหรือสูญหาย 197
42 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 196
43 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 183
44 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 191
45 การขอมีสมุดประจำตัว การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีชำรุดสูญหาย 183
46 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 175
47 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 184
48 การออกใบแทนใบอนุญาต 219