การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 9
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 14
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 41
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 100
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 217
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 719
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 125
8 ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 128
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 184
10 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 159
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 217
12 รายละเอียดข้อมูลเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน