การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปี 2563 รุ่นที่ 2/2563

8 มิ.ย. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

1 มิ.ย. 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e - book) ปีที่ 8 ฉบับที่ 38

20 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

30 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

27 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

16 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

14 เม.ย. 2563

สนพ.นครพนม ให้บริการด้านงานรับรองความรู้ความสามารถออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

7 เม.ย. 2563

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ)

26 ก.พ. 2563