การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.นครพนมเปืดดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชั่วโมง)

15 ก.พ. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมรับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัท มาเวลคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 10 เครื่อง

1 ก.พ. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ม.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ม.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขาตลาดยทอด

14 ธ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี งปม.2564

27 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

21 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 ก.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

19 มิ.ย. 2563